DENT - PMS

Performance Information System

ระบบสารสนเทศ “การจัดการสารสนเทศภาระงานสายวิชาการ”
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Version 1.0